Apache Tomcat 7.0.23

Apache Tomcat 7.0.23

Apache Software Foundation – Open Source – Windows Linux
ra khỏi 6 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Apache Tomcat là một máy chủ web là phần mềm mã nguồn mở với việc thực hiện các công nghệ Java Servlet và các trang JSP được chỉ rõ. Apache Tomcat là phát triển trong một môi trường cởi mở và có sự tham gia và phát hành dưới giấy phép Apache phiên bản 2.

Tổng quan

Apache Tomcat là một Open Source phần mềm trong danh mục Máy chủ được phát triển bởi Apache Software Foundation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 346 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Apache Tomcat là 8.0.53, phát hành vào ngày 24/08/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

Apache Tomcat đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Linux.

Người sử dụng của Apache Tomcat đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Apache Tomcat!

Cài đặt

người sử dụng 346 UpdateStar có Apache Tomcat cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản